Informacja

5,6-dihydrouracyl i 5,6-dihydroksyuracyl – jak powstają w DNA?

5,6-dihydrouracyl i 5,6-dihydroksyuracyl – jak powstają w DNA?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

5,6-dihydrouracyl może powstać z cytozyny po ekspozycji DNA na promieniowanie jonizujące w warunkach beztlenowych [Ref]. Jakie są inne drogi powstawania 5,6-dihydrouracylu w DNA? A co z 5,6-dihydroksyuracylem?


Oksydaza dihydrouracylowa może katalizować redukcję uracylu do dihydrouracylu w obecności nadtlenku wodoru. Redukcja uracylu do dihydrouracylu może być również katalizowana przez dehydrogenazę dihydrouracylową przy użyciu NADH.

Według tego artykułu, 5,6-dihydroksycytozyna może być utworzona przez traktowanie cytozyny lub DNA tetratlenkiem osmu, niezwykle silnym środkiem utleniającym. Ponieważ obie są pirymidynami (i faktycznie cytozyna często samorzutnie hydrolizuje do uracylu), na uracyl również będzie oddziaływać to samo utlenianie. W utlenionej próbce DNA wykryto również 5,6-dihydroksyuracyl w wyniku utleniania i demetylacji tyminy.

Obecność 5,6-dihydroksyuracylu (pik 11 na ryc. 1) można wytłumaczyć analogicznie do powstawania kwasu 5-hydroksy-5-metylobarbiturowego z tyminy w wyniku utleniania nadmanganianu (Lida i Hayatsu, 1970, 1971) (Schemat 2) . Rzeczywiste produkty utleniania cytozyny, tj. struktury (I) i (II), nie były obserwowane w DNA. Ponieważ DNA grasicy cielęcej użyte w tej pracy nie zawierało uracylu, omówione powyżej pochodne uracylu nie mogły powstać z uracylu w DNA.